Zaustavljanje i parkiranje vozila

     Vozac ne sme da zaustavi niti parkira vozilo na mestu na kome bi ono predstavljalo smetnju za normalno odvijanje saobracaja .

 Zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do 15 minuta, osim prekida koji se vrši da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj.

  Parkiranje vozila je prekid kretanja vozila u trajanju dužem od 15 minuta, osim prekida koji se vrši da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj.
Na javnom putu van naselja vozač je dužan da uvek, kad za to postoji mogućnost, zaustavljeno ili parkirano vozilo postavi van kolovoza i to na označenom parking prostoru ili na drugoj površini.

   Vozač koji je zbog neispravnosti na vozilu, saobraćajne nezgode ili drugog opravdanog razloga prinuđen da vozilo zaustavi na kolovozu dužan je da preuzme sve mere da zaustavljeno vozilo ne dovede u opasnost druga vozila i  da ga što pre ukloni sa kolovoza.

Ako je vozač zbog neispravnosti vozila, saobraćajne nezgode ili iz drugog opravdanog razloga prinuđen da vozilo zaustavi na šinama, dužan je da ga sa šina odmah ukloni, a ako je to nemoguće – da odmah preduzme potrebne mere da lica koja upravljaju vozilima koja se kreću po šinama na vreme budu upozorena na opasnost.

    Vozač koji  zaustavlja ili parkira vozilo na javnom putu dužan je da ga zaustavi,
odnosno parkira neposredno uz desnu ivicu kolovoza. Na javnom putu na kome se saobraćaj odvija samo u jednom smenu vozač može da zaustavi, odnosno parkira vozilo uz desnu ili levu ivicu kolovoza.
Ako se uz desnu ivicu kolovoza nalaze tramvajske ili druge šine, vozač može da se zaustavi ili parkira vozilo uz levu ivicu kolovoza.

   Vozač može da zaustavi ili parkira na sredini kolovoza samo ako su mesta obeležena odgovarajućim saobraćajnim znakom ili oznakom na kolovozu.

  Vozač ne sme da zaustavi ili parkira vozilo na mestu na kome bi ono ugrožavalo bezbednost drugih učesnika u saobraćaju ili prestavljalo smetnju za normalno odvijanje saobraćaja ili kretanje pešaka. Nepropisno parkirano vozilo može biti uklonjeno po nalogu policajca o trošku vlasnika.
Na putu , odnosno, prostoru namenjenom za zaustavljanje i parkiranje vozila, kao i na posebno uređenoj saobraćajnoj površini namenjenoj za kretanje pešaka ne smeju se ostavljati vozila koja se ne upotrebljavaju u saobraćaju ( zbog dotrajalosti) neregistrovana i sl., kao i drugi predmeti kojima se ometa odvijanje saobraćaja i ugrožava čovekova sredina.

  Na zaustavljenom ili parkiranom vozilu ne smeju se otvarati vrata ako se time ometa kretanje drughih učesnika u saobraćaju ili ako se time ugrožava bezbednost saobraćaja.
Vozač ne sme da zaustavi niti parkira vozilo, naročito na mestima :

  na obeleženom pešačkom prelazu i na udaljenosti manjoj od 5 m od tog prelaza, kao i na prelazu biciklističke staze preko kolovoza;

   na prelazu puta preko železničke ili tramvajske pruge u istom nivou;

   na i u blizini železničkih ili tramvajskih šina ako se time ometa saobraćaj šinskih vozila,

        na raskrsnici i na udaljenosti manjoj od 5 m od najbliže ivice poprečnog kolovoza;

  u tunelima, na mostovima, u podvožnjacima i na nadvožnjacima, kao i na delovima puta ispod mostova i nadvožnjaka;

      na delu puta u blizini vrha prevoja i u krivini gde je preglednost puta nedovoljna i gde se obilaženje vozila ne bi moglo izvršiti bez opasnosti;

  na delu javnog puta gde bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne linije na kolovozu, ili do suprotne ivice kolovoza ili do neke prepreke na putu bila manja od 3 metra

  na mestu na kome bi zaustavljeno vozilo zaklanjalo postavljeni saobraćajni znak ili uređaj za davanje svetlosnih, saobraćajnih znakova;
na biciklističkoj stazi, odnosno traci;

  na obeleženom stajalištu vozila javnog prevoza.
Vozač ne sme da parkira vozilo naročito:

  ispred prelaza puta preko železničke ili tramvajske pruge u istom nivou, i to na

udaljenosti manjoj od 15 m od tih prelaza;   na udaljenosti manjoj od 15 m ispred i

iza znaka kojim je obeleženo stajalište za vozila javnog saobraćaja;  ispred kolskog ulaza i iznad priključka za vodovod i kanalizaciju ili drugu mrežu komunalnih organizacija

  na mestu na kome bi parkirano vozilo onemogućilo drugom vozilu parkiranje ili izlazak sa parkirališta;

na trotoaru, odnosno na pešačkoj stazi, ako to nije izričito regulisano saobraćajnim znakom. Ako je parkiranje dozvoljeno, mora se ostaviti najmanje 1,6 m širine na površini za kretanje pešaka, s tim da ta površina ne može biti uz ivicu kolovoza.