Teret na vozilu

Vozilo u saobraćaju na putu ne sme da se optereti preko svoje nosivosti koja je upisana u saobraćajnu dozvolu ili preko dozvoljenog opterećenja, ili preko najveće dozvoljene mase ili preko mogućnosti koje dozvoljavaju osobine puta i tehničko-konstrukcione mogućnosti vozila.
Teret na vozilu mora da bude tako raspoređen, i po potrebi, pričvršđen i pokriven da:
– ne ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju i ne nanosi štetu putu i objektima na putu;
– ne umanjuje u većoj meri stabilnost vozila i ne otežava upravljanje vozilom;
– ne umanjuje vozačku preglednost nad putem;
– ne stvara suvišnu buku i da se ne rasipa po putu;
– ne zaklanja svetlosne i svetlosno-signalne uređaje na vozilu, registarske tablice i druge propisane oznake na vozilu.

Oštećena vozila, predmeti i materije koja mogu da ometaju ili ugroze bezbednost saobraćaja ne smeju da se ostavljaju na putu ili bacaju na put.

 Vozač je dužan da sa kolovoza ukloni predmete koji sa njegovog vozila padnu na put i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na put.
Ako je mogućnosti i ako time ne ometa bezbednost saobraćaja, vozač je dužan da sa kolovoza ukloni i predmete na koje naiđe u toku vožnje, a ako nije u mogućnosti, dužan je da o tome obavesti nadležni organ, odnosno organizaciju koja se stara o održavanju puta.

Teret na vozilu ne sme da pređe najudaljeniju tačku na prednjoj strani vozila više od 1 m.
Ako teret na vozilu prelazi za više od 1 m najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila, najisturenija tačka tereta mora da bude označena crvenom tkaninom.Teret na zadnjoj strani vozila sme da predje najudaljeniju tačku na zadnjoj strani  vozila za najvise 1.5 m .
 Teret koji se prevozi na teretnom i priključnom vozilu može da pređe najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila najviše za jednu šestinu svoje dužine koja je kontinualno oslonjena na tovarni prostor – sanduk vozila.

  Najisturenija tačka tereta koji se prevozi teretnim motornim ili priključnim vozilom mora da bude označena tablom kvadratnog oblika, dimenzije 50 x 50 cm, obojena naizmenično kosim trakama reflektujuće narandžaste ( crvene ) i bele boje . Tabla se postavlja upravno na uzdužnu osu vozila.

  Dozvoljeno je da teret na teretnom motornom vozilu ili prikljucnom vozilu bocno predje spoljnu ivicu svetla za oznacavanje vozila najvise 40 cm .

Noću, kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti, najisturenija tačka na teretu koji se prevozi vozilom mora da bude označena:
-svetlom i reflektujućom materijom crvene boje;
-kad teret na teretnom vozilu ili na priključnom vozilu bočno prelazi za više od 40 cm spoljnu ivicu prednjeg ili zadnjeg svetla za označavanje vozila , teret mora biti oznacen:
– sa prednje strane sa dva svetla i katadioptera bele boje,
–  a sa zadnje strane sa dva crvena svetla i katadioptera .

TERET na vozilu koji može da nanese štetu putu, objektima ili da  ugrozi bezbednost u saobracaju , može da se prevozi samo po posebnom odobrenju .
U motornom vozilu, odnosno na vozilu i prikljucnom vozilu u saobracaju na putu, dozvoljeno je prevoziti onoliko lica koliko je oznaceno u saobracajnoj dozvoli i to na mestima koja su za to predvidjena.
Lica koja nisu navrsila 14 godina zivota smeju se prevoziti samo u pratnji roditelja.

Na prikljucnom vozilu koje vuce traktor moze se prevoziti najvise pet lica, dok u tovarnom prostoru motokultivatora, dozvoljeno je prevoziti najvise tri lica.