Saobraćaj traktora

 

   „Traktor“ je vozilo na motorni pogon konstruisano da vuče, potiskuje ili nosi izmenjiva oruđa za razne privredne radove, odnosno da služi za pokretanje takvih oruđa ili za vuču priključnih vozila.
Traktorom može upravljati lice koje ima  važeću dozvolu za vozača traktora i navršenih 16 godina života. Takođe lice koje ima vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilima B, C i D kategorije (ako je overena samo „A“ kategorija ona ne daje pravo upravljanja traktorom).

Prevoz lica traktorima i priključnim vozilima koje vuku traktori

Na traktoru je zabranjen prevoz lica, osim na sedištima ako su ugrađena pored sedišta vozača.
U priključnom vozilu koje vuče traktor može se vršiti prevoz lica koja obavljaju utovar ili istovar tereta ili radi obavljanja  poljoprivrednih radova.

Prevoz lica u priključnom vozilu koje vuče traktor može se vršiti samo ako traktor vuče jedno priključno vozilo.
U priključnom vozilu sa automatskim istovarivačem koje vuče traktor mogu se prevoziti lica, samo kad je taj uređaj isključen.

   Traktor koji vuče priključno vozilo kojim se vrši prevoz lica ne sme se kretati brzinom većom od 25 km/h.

U priključnom vozilu koje vuče traktor može se prevoziti najviše pet lica.
Za vreme prevoza, lica moraju sedeti na podu tovarnog sanduka ili na tovaru ako tovar ne prelazi visinu tovarnog sanduka i ne smeju uskakati i iskakati dok je vozilo u pokretu, niti se nalaziti na spoljnim delovima vozila ili na priključnim oruđima koja vuče traktor.

Saobraćaj traktora koji vuku zaprežno vozilo
U saobraćaju na putu, osim na magistralnim putevima, traktor može vući samo jedno zaprežno vozilo koje je posebno preuređeno za traktorsku vuču i registrovano i to samo ako se tim vozilom vrši prevoz poljoprivrednih proizvoda ili obavljaju poljoprivredni radovi.

Ako traktor koji vuče zaprežno vozilo na ravnom putu može da razvije brzinu veću od 20 km na čas, zaprežno vozilo mora da ima i propisana stop svetla, koja su povezana sa uređajem za zaustavljanje.
Ukupna težina zaprežnog vozila koje vuče traktor u saobraćaju na putu ne sme preći 3.000 kilograma.

Na zaprežnom vozilu koje vuče traktor, može se prevoziti najviše tri lic akoja obavljaju utovar ili istovar tereta ili obavljaju poljoprivredne radove. Lica koja se prevoze na zaprežnom vozilu koje vuče traktor ne smeju stajati u vozilu, sedeti na stranicama vozila ili na nestabilnom teretu niti se nalaziti na rudi za vreme kretanje vozila.