Saobraćaj bicikala, bicikala sa motorom i motocikala

Na magistralnim i regionalnim putevima zabranjena je vožnja bicikla deci mlađoj od 12 godina.
Vozač bicikla, bicikla sa motorom i motocikla mora da upravlja vozilom na način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi učesnici u saobraćaju, a naročito ne sme da skida ruke sa upravljača, da se pridržava za drugo vozilo, da prevozi, vuče ili gura predmete koji mogu da ga ometaju u upravljanju vozilom ili da ugrožavaju druge učesnike u saobraćaju.

Biciklom u saobraćaju na lokalnim putevima mogu upravljati i deca sa navršenih 7 godina ako ih prati lice koje je starije od 16 godina.

Biciklom sa motorom u saobraćaju ne sme upravljati lice koje nije navršilo 14 godina.

Vozač bicikla ili bicikla sa motorom ako je stariji od 18 godina sme da prevozi samo dete do 7 godina starosti, i to ako na ovakvom vozilu postoji posebno ugrađeno sedište ispred vozača. Vozač motocikla sme da prevozi samo lice starije od 7 godina, ali samo na sedištu namenjenom za prevoz lica i to tako da je ovo lice opkoračilo vozilo.
Vozač motocikla ne sme da prevozi lice koje je pod uticajem alkohola ili koje ne može sobom da vlada.

Bicikl, bicikl sa motorom i motocikl u saobraćaju na putu mogu imati prikolicu sa dva točka priključenu tako da je obezbeđena stabilnost vozila. Ova prikolica ne sme biti šira od 0,8 m, a na zadnjoj levoj strani mora imati trouglasti katadiopter.
U prikolicama kao i u tovarnom sanduku tricikla, tricikla sa motorom i motocikla na tri točka ne smeju se prevoziti lica.

Na magistralnim i regionalnim putevima zabranjeno je učenje vožnje na biciklu i biciklu sa motorom.

Vozač bicikla i vozač bicikla sa motorom dužan je da se kreće što bliže desnoj ivici kolovoza ( najvise 1 m od ivice kolovoza ), a ako postoji biciklistička staza – po biciklističkoj stazi, odnosno traci.

  Ako se putem krecu  dva ili više vozača bicikala ili bicikala sa motorom , dužni su da se kreću jedan za drugim.

Ako na putu postoji posebno uređena biciklistička staza, vozač bicikla sa motorom i vozač bicikla mora se kretati desnom biciklističkom stazom u odnosu na smer kretanja saobraćaja. Na stazama uređenim i obeleženim za saobraćaj bicikala i bicikala sa motorom u oba smera, vozila se moraju kretati desnom stranom u smeru kretanja vozila.

  Vozač bicikla sa motorom ne sme da se kreće biciklističkom stazom, odnosno trakom, brzinom većom od 25 km na čas.

Vozač bicikla, bicikla sa motorom i motocikla može da prevozi druga lica samo ako na vozilu postoje posebna sedišta, a vozač motocikla i u bočnoj prikolici.

Vozač motocikla ili bicikla sa motorom i lica koja se prevoze na tim vozilima moraju da nose zaštitnu kacigu za vreme vožnje na putu.

Od prvog sumraka pa do potpunog svanuća (noću) kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti, moraju biti upaljena svetla:
 na biciklu sa motorom i na motociklu bez bočne prikolice – najmanje jedno belo svetlo na prednjoj strani vozila i najmanje jedno crveno svetlo na zadnjoj strani vozila  na biciklu: jedno belo svetlo na prednjoj strani i jedno crveno svetlo na zadnjoj strani (kao i jedan katadiopter crvene boje na zadnjoj strani i po jedan katadiopter žute ili narandžaste boje na svakoj strani pedale).

  Na motociklu, za vreme vožnje na putu van naseljenog mesta, moraju da budu upaljena oborena svetla, uvek, tj. danju, noću i u slučaju smanjene vidljivosti.

Vozač bicikla, bicikla sa motorom i zaprežnog vozila, svaku promenu pravca kretanja mora na vreme signalizirati ostalim učesnicima u saobraćaju, odručenom rukom u smeru kretanja.