Kretanje pešaka

Pešak  ne sme, po pravilu, da se kreće i zadržava na kolovozu. Ako se pešak kreće po kolovozu, mora to da čini što bliže ivici kolovoza, i to veoma pažljivo i na način koji ne ometa ili ne sprečava saobraćaj vozila.
Pesak se sme kretati po kolovozu ako ne postoji trotoar ili druga površina pogodna za kretanje pešaka ili ako postoji trotoar a pešaci ga  ne mogu  koristiti iz bilo kog razloga .
Pesaci su  dužni da se kreću jedan iza drugog ako bezbednost saobraćaja to zahteva , a naročito u slučaju slabe preglednosti puta, smanjene vidljivosti ili jakog saobraćaja vozila .

Ako se kolovozom kreće više organizovanih kolona pešaka odstojanje između pojedinih kolona mora biti najmanje 30 metara. Organizovana kolona pesaka krece se desnom stranom .

  Pešak koji se kreće po kolovozu van naselja dužan je da se kreće uz levu ivicu kolovoza u pravcu kretanja, a može da se kreće i uz desnu ivicu ako je takvo kretanje za njega sigurnije, (nepregledna krivina, usek, odron, provalija, itd.).

Na putu koji ima trotoar ili drugu površinu određenu za kretanje pešaka, odnosno površinu pored kolovoza pogodnu za kretanje pešaka, pešak je dužan da se kreće po tim površinama.

Pešak koji gura  :
-ručna kolica,
-bicikl, bicikl sa motorom ili motocikl,
lica koja se kreću pomoću pokretnih stolica za nemoćna lica,
kao i organizovana kolona pešaka,
 moraju da se kreću uz desnu ivicu kolovoza u pravcu kretanja.

    Pešacima nije dozvoljeno kretanje na putevima rezervisanim za saobraćaj motornih vozila i autoputevima.

  Pešak je dužan da preko kolovoza i biciklističke staze ili trake prelazi pažljivo i najkraćim putem, pošto se pre stupanja na kolovoz uveri da to može učiniti na bezbedan način.

Pešak koji namerava da pređe preko kolovoza na mestu na kome ne postoji obeležen pešački prelaz ne sme da stupi na kolovoz ako time ometa saobraćaj vozila.

  Na putu koji ima obeležene pešačke prelaze ili posebno izgrađene prelaze, odnosno prolaze za pešake, pešak je dužan da se pri prelaženju puta kreće tim prelazima, odnosno prolazima ko oni nisu od njega udaljeni više od 100 m.

 Na obeleženom pešačkom prelazu na kome je saobraćaj pešaka regulisan svetlosnim saobraćajnim znakovima za pešake, pešak je dužan da postupa prema tim znakovima.

  Na obeleženom pešačkom prelazu na kome saobraćaj nije regulisan svetlosnim saobraćajnim znakovima ni znacima koje daje ovlašćeno lice, pešak je dužan da pre stupanja na pešački prelaz obrati pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju.

 Ako je saobraćaj vozila regulisan svetlosnim saobraćajnim znakovima za vozila ili znacima koje daje ovlašćeno lice, pešaci mogu da prelaze preko kolovoza samo dok je datim znakom dozvoljen prelaz preko kolovoza.