Brzina

Vozac je duzan da brzinu kretanja vozila prilagodi osobinama i stanju puta, vidljivosti, preglednosti, atmosferskim prilikama, stanju vozila i tereta, gustini saobracaja i drugim saobracajnim uslovima, tako da vozilo moze blagovremeno da zaustavi pred svakom preprekom koju, pod datim uslovima, moze da predvidi.
Vozac ne sme da smanji brzinu kretanja vozila do te mere da njegovo vozilo pricinjava smetnju normalnom odvijanju saobracaja , jer spora voznja je isto tako opasna kao i brza voznja.

  Opste ogranicenje brzine u naseljenim mestima jeste 60 km/h, osim ako znakom nije drugacije odredjeno.

  Na putu u naselju gde saobracajno-tehnicki elementi omogucavaju ili ne, saobracajnim znakom  se moze dozvoliti brzina vozila veca ili manja od 60 km/h.
Brzina kretanja motornih vozila na putu, pod normalnim uslovima saobracaja, ne sme da se ogranici saobracajnim znakom ispod 40 km/h.

  Opste ogranicenje najvece dozvoljene brzine u SRB prema vrsti puta.

Na putu van naselja vozac ne sme vozilom da se krece brzinom vecom od:    120 kilometara na cas na autoputevima
Auto-putem nije dozvoljeno da se kreću motorna vozila koja po svojim konstrukcionim svojstvima ne mogu da razviju brzinu od najmanje 40 km/h.

     100 km na cas na putevima rezervisanim za saobracaj motornih vozila

        80 km na cas na ostalim putevima
Na putu van naselja vozac ne sme vozilom da se krece brzinom vecom od brzine odredjene saobracajnim znakom postavljenim na putu.

Na putevima brzina kretanja ogranicava se za sledeca vozila:
         na 80 kilometara na cas – za autobuse i autobuse sa lakom prikolicom kao i za teretna motorna vozila cija najveca dozvoljena masa nije veca od 7.500 kg

   na 80 kilometara na cas – za motorna vozila koja vuku prikolicu za stanovanje (karavan)

        na 70 kilometara na cas – za autobuse kada se vrsi organizovani prevoz dece, za zglobne autobuse bez mesta za stajanje, za teretna motorna vozila cija je najveca dozvoljena masa veca od 7.500 kg , za teretna motorna vozila sa prikljucnim vozilom, kao i za vozila kojima se vrsi prevoz opasnih materija .

         na 50 kilometara na cas – za autobuse sa prikljucnim vozilom za prevoz lica, za gradske autobuse, autobuse koji, pored ugradjenih sedista, imaju i odredjena mesta za stajanje i teretna vozila koja u tovarnom sanduku vrse skupni prevoz lica 

 na 40 kilometara na cas za vozila koja vuku neispravno vozilo ( slepovanje )

       na 30 kilometara na cas – za traktore

    Za traktore koji vuku prikljucno vozilo kojim se vrsi prevoz lica
Navedena vozila obavezna su da na levoj polovini svoje zadnje strane nose oznaku saobracajnog znaka koji oznacava najvecu dozvoljenu brzinu kojom se ta vozila smeju kretati.